Älgnäs fritidsbys samfällighetsförening förvaltar och underhåller i huvudsak våra gemensamma vägar, pumphuset och ledningsvattensystemet samt stigar, badplats och föreningens lada.

STYRELSEN

Styrelsens medlemmar består av 5 ledamöter och 2 suppleanter som väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamöter är 2 år och för suppleanter 1 år. Stämman user en ordförande bland styrelsens ledamöter och denne är även föreningens ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen själv. 

ÅRSSTÄMMA

Stämman äger rum en söndagförmiddag under våren, oftast dagen efter vårstädningen under maj månad. Kallelse ska gå ut senast 14 dagar innan mötet, men styrelsen ser till att meddela datumet så snart som möjligt enligt gällande meddelandeordning. Viktiga datum publiceras också här på hemsidan.

Motioner från medlemmar angående förslag kring samfällighetens verksamhet, ska skickas till styrelsen skriftligt senast under april månad. 

VÅRA STADGAR

Föreningens stadgar är grunden för den byråkratiska, lagstadgade ordningen i föreningen. Den medlem som eventuellt saknas dessa stadgar kan få en kopia av originalstadgarna från sekreteraren. Aktuellt namn på sekreteraren finner du på kontaktsidan.

RUBRIK

Brödtext